Bibliografia o Antonim Małeckim

Ważniejsze prace o życiu i twórczości Antoniego Małeckiego

1863

1. Lewestam F. H., Antoni Małecki. Szkic biograficzno literacki, Tygodnik Ilustrowany 1863 t. 8, s. 473-474, 494-496.

1864

2. Lewestam F. H., Antoni Małecki, w: Encyklopedia powszechna t. 17 Warszawa 1864, s. 889-892.

1874

3. Kraszewski J. I., Dr Antoni Małecki, Kłosy 1874 nr 455, s. 190-192.

1892

4. Estreicher S.,  Antoni Małecki, Świat 1892 nr 6-8 s. 134-136, 138-139,  160-163, 173-176 i 178.

5. Tetmajer K., Dr Antoni Małecki, Kurier 1892 nr 190, s. 3.

1901

6. Galle H., Antoni Małecki, Wędrowiec nr 46 1901, s. 902-903.

7. Karłowicz J., Antoni Małecki, Kurier Warszawski 1901 nr 358 s. 1-2.

8. Kaszewski K., Małecki jako tłumacz Sofoklesa, Wędrowiec nr 46 1901, s. 908-909, 913.

9. Kryński A. A., Małecki jako gramatyk, Wędrowiec nr 46 1901, s. 903-904.

10. Lange A., Małecki jako biograf i krytyk Juliusza Słowackiego, Wędrowiec nr 46 1901, s. 906.

11. Łuniński E., Małecki jako profesor, Wędrowiec nr 46 1901, s. 907-908.

12. Zgliński D., A. Małecki jako dramaturg, Wędrowiec nr 46 1901, s. 912-913.

1902

13. Kallenbach J., Antoni Małecki, Biblioteka Warszawska 1902 t.1 z. 2, s. 216-246.

14. Próchnicki F., Z powodu jubileuszu Antoniego Małeckiego, Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1902 R.18 zeszyt 3, s. 161-165. (link)

1913

15. Baranowski B. A., Wykłady uniwersyteckie Małeckiego, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 690-693. (link)

16. Brückner A., Kilka słów o „Małeckim”, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 693-694. (link)

17. Gubrynowicz B., Z korespondencyi Małeckiego, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 695-697. (link)

18. Kallenbach J., Małecki jako historyk literatury, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 687-690. (link)

19. Kąsinowski B., Gramatyka Małeckiego, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 694-695. (link)

20. Kleiner J., Antoni Małecki, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 684-687. (link)

21. Koller J., O Małeckim dramatopisarzu, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 698-700. (link)

22. Kridl M., Antoni Małecki, Książka 1913 nr 10, s. 489-493.

23. Masłowski W., Małecki w izbie sejmowej, Kronika Powszechna 1913 nr 42, s. 697-698. (link)

1914

24. Halecki O., Antoni Małecki jako badacz dziejów piastowskich. Kwartalnik Historyczny 1914, s. 1-26. (link)

25. Polaczkówna H., Ś. p. Antoni Małecki jako heraldyk, Miesięcznik Heraldyczny 1914, s. 173-176. (link)

1920

26. Gubrynowicz B., Antoni Małecki (1821-1913). Lwów 1920, ss. 335. (link)

1948

27. Kawyn S., Dzieciństwo wróżebne Mickiewicza w biografii Antoniego Małeckiego, Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 1948 nr 38, s. 476-485. (link)

1979

28. Maślanka J., Słowo wstępne, w: Antoni Małecki, Od antyku do romantyzmu, Warszawa-Kraków 1979, s. 5-28.

29. Maślankowa B., Bibliografia prac Antoniego Małeckiego, w: Antoni Małecki, Od antyku do romantyzmu, Warszawa-Kraków 1979, s. 432-443.

1983

30. Detka J., Antoni Małecki – teoretyk i twórca dramatu, Kieleckie Studia Filologiczne t. 2 1983.

1995

31. Kosmanowa B., Wkład Antoniego Małeckiego do rozwoju humanistyki polskiej, w: H. Brust, B. Kosmanowa, Z przeszłości Biblioteki Publicznej w Obornikach 1945-1995, Oborniki 1995, s. 7-19. 

2005

32. Lesiakowski A. P.,Podziały i opisy głosek zaproponowane przez Antoniego Małeckiego w „Gramatyce języka polskiego większej”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2005 nr 40, s. 317-337.

2010

33. Adamski M., Antoniego Małeckiego „Juliusz Słowacki” w stosunku do współczesnej epoki: studium z historii literaturoznawstwa, Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska, 2010, t. 8, s. 37-44. (link)

2012

34. Lesiakowski A. P., Antoni Małecki – zapomniany gramatyk, Sztuka Edycji nr 1 v. 2 2012, s. 71-78. (link)

2014

35. Lesiakowski A. P., „Gramatyka języka polskiego większa” Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny, Toruń 2014, ss. 359.

2015

36. Hoszowska M., Działalność Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882–1894, Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 134-152. (link)

2016

37. Wroniszewski J., „Studya heraldyczne” Antoniego Małeckiego a polskie badania nad heraldyką rycerską, Studia Z Dziejów Średniowiecza nr 20 2016, s. 323-337. (link)

2018

38. Lesiakowski A. P., „Gramatyka języka polskiego większa” Antoniego Małeckiego – gramatyka, która wprowadziła metodę historyczno-porównawczą do polskich badań nad językiem, Poradnik Językowy z. 6 2018 , s. 103-109. (link)

39. Lesiakowski A. P., Antoni Małecki, [w:] Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne, kierownik projektu: Wanda Decyk-Zięba, seria B, Warszawa 2018. (link)

2019

40. Cetwiński M., Antoni Małecki jako heraldyk, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 2019 t. 18, s. 199-207.

41. Dambek-Giallelis Z., O tradycjach uniwersyteckich biografistyki naukowej (wokół Adama Mickiewicza Karola Estreichera i Juliusza Słowackiego Antoniego Małeckiego), Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod red. Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula, Białystok 2019, s. 297-316. (link)

42. Dambek-Giallelis Z., Dziwne kształty życia, Studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku, Poznań 2019.