Bibliografia prac Antoniego Małeckiego

1841

1. Antoni Małecki, Ostatki, Przyjaciel Ludu 1841 nr 39, s. 309-310.

1842

2. Antoni Małecki, O życiu i pismach Adama Mickiewicza. Orędownik Naukowy 1842 nr 31-32, s. 246-248 i 254-256.

1843

3. Antoni Małecki, O żywej, pojmującej się i dokonywującej sie narodowości. Tygodnik Literacki 1843 t. 6 nr 39-45.

1844

4. Antoni Małecki, De Academia vetere. Dissertatio inauguralis, Berlin 1844, ss. 104.

1846

5. Antoni Małecki, O stanowisku i dziełach Autora Irydiona, Rok 1846 pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych, 1846, t.1 z.2, s. 90-100.
6. Antoni Małecki, Porównanie pierwotnych związków społecznych u Germanów i Słowian. Przegląd Poznański 1846 t. 3 s. 209-270 i 273-286. (link) (link)

1847

7. Antoni Małecki, Rozbiór dzieł nowych: I. Spekulant. Powieści przez J. Korzeniowskiego, Wilno 1846, II. Tajkury. Powieść narodowa przez Edwarda Tarszę Wilno 1846, Przegląd Poznański 1847 t. 4, s. 74-111. (link)
8. Antoni Małecki, Irydion, Przegląd Poznański 1847 t.4, s. 148-182 i 209-236. (link) (link)
9. Antoni Małecki, Sprostowanie miejsca jednego w literaturze Wiszniewskiego, Przegląd Poznański 1847 t. 4 s. 202-203. (link)

1848

10. Antoni Małecki, Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych postrzeżenia, Przegląd Poznański 1848 t. 6 s. 1-57 i 245-274. (link) (link)

1851

11. Antoni Małecki, Prelekcye o filologii klassycznéj i jéj encyklopedyi miane w półroczu letniém r. 1850, Kraków 1851, ss. 252.

1853

12. Antoni Małecki, Wyjątek z przekładu tragedyi Sofoklesa: ELEKTRA, Biblioteka Warszawska 1853 t. 4, s. 282-305. (link)

1854

13. ELEKTRA Tragedya Sophoklesa, przeł. Antoni Małecki, Poznań 1854, ss. 108.
14. Antoni Małecki, List żelazny. Tragedia na podaniu historycznym osnuta w pięciu aktach, Wyd. 1, Poznań 1854, ss. 116. (link)

1855

15. Antoni Małecki, Grochowy wieniec czyli Mazury w Krakowskiem. Komedia w 4ch aktach, Wyd. 1, Poznań 1855, ss. 145. (link)

1856

16. Antoni Małecki, List żelazny. Tragedia na podaniu historycznym osnuta w pięciu aktach, Wyd. 2, Poznań 1856 ss. 108.

1859

17. Antoni Małecki, Andrzej Morsztyn, poeta polski XVII wieku i jego imiennicy, w: Pismo zbiorowe t. 1, wyd. Jozafat Ohryzyko,  Petersburg 1859, s. 268-334. (link)

1860

18. Antoni Małecki, Jadwiga, fragmenty dramatu, Kółko Rodzinne 1860 nr 4-5, s. 53-57 i 70-73. (link) (link)
19. Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych, zebrał Antoni Małecki, Kraków 1860, ss. XXVIII, 227.
20. Antoni Małecki, O badaniach filologicznych na polu języka starosłowiańskiego, Czytelnika dla Młodzieży 1860 nr 1-5, s. 2-3, 9-10, 21-22, 28-29 i 38-41. (link) (link) (link) (link) (link)

1861

21. Antoni Małecki, Przestawianie „Mazepy”, Dziennik Polski 1861 nr 65.

1862

22. Antoni Małecki, Juliusza Słowackiego podróż do Włoch i Ziemi Świętej. Biblioteka Ossolińskich 1862 t. 1, s. 44-82. (link)
23. Antoni Małecki, Kilka słów o „Marii Stuart” Juliusza Słowackiego. Album Lwowskie 1862 s. 17-29. (link)
24. Antoni Małecki, Młodość Juliusza Słowackiego, w: Księga zbiorowa ofiarowana K. W. Wójcickiemu, Warszawa 1862 s. 49-71. (link)
25. Antoni Małecki, Rok jeden z życia Juliusza Słowackiego, Tygodnik Poznański 1862, nr 14-18, s. 106-108, 116-118, 123-124, 130-133, 139-140. (link) (link) (link) (link) (link)

1863

26. Antoni Małecki, Gramatyka języka polskiego mniejsza dla użytku gimnazyów i szkół realnych ułożona, wyd. 1, Lwów 1863, ss. XXIII, 298, tabl. 1.
27. Antoni Małecki, Gramatyka języka polskiego większa, wyd. 1, Lwów 1863, ss. XXIII, 427, tab 1.

1864

28. Antoni Małecki, Andrzej Frycz Modrzewski. Biblioteka Ossolińskich 1864 t. 5, s. 124-210. (link)

1866

29. Antoni Małecki, Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stósunku do współczesnéj epoki, wyd. 1, t. 1, Lwów 1866, ss. 269.
30. Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego staraniem A. Małeckiego, wyd. 1, Lwów 1866 t. 1 , ss. 316.
Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego staraniem A. Małeckiego, wyd. 1, Lwów 1866 t. 2, ss. 397.
Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego staraniem A. Małeckiego, wyd. 1, Lwów 1866 t. 3, ss. 411.
31. Antoni Małecki, Ustępy z historii dramatu greckiego. I. Dramat w stosunku do reszty literatury i do stanu społeczeństwa u Greków. Biblioteka Ossolińskich 1866 t. 9, s. 62-80. (link)

1867

32. Antoni Małecki, Juliusz Słowacki. Jego życie i działa w stósunku do współczesnéj epoki, wyd. 1, t. 2, Lwów 1867, ss. 348.

1868

33. Antoni Małecki, Ustępy z historyi dramatu greckiego. II. Zawiązek tragedyi – początek i rozwój poszczególny jej części. III. Zawiązek komedyi – najdawniejsi komicy greccy- Arystofanes. Biblioteka Ossolińskich 1868 t. 10 s. 80-145. (link)
34. Antoni Małecki, O naturze głoski j i praktycznych stąd następstwach dla ortografii polskiej. Lwów 1868, ss. 32.

1871

35. Biblia królowej Zofii, żony Jagiełły. Z kodeksu szaroszpatackiego. Nakładem księdza Jerzego Lubomirskiego wydania przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1871, ss. L, 349, ilustracji 7. (link)

1872

36. Antoni Małecki, Co rozumieć o runach słowiańskich i autentyczności napisów na mikorzyńskich kamieniach, Poznań 1872, ss. 23.

1873

37. Antoni Małecki, Krytyka W. Wisłockiego „Wespazyana z Kochowa Kochowskiego Rubus Incombustus”, Przewodnik Naukowy i Literacki 1873, s. 232-234. (link)
38. Antoni Małecki, Panowanie Bolesława Krzywoustego, Przewodnik Naukowy i Literacki 1873, s. 417-426. (link)

1874

39. Antoni Małecki, Karta z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego, Rozprawy i Sprowadzania Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności 1874, t. 2, s. 63-124. (link)
40. Antoni Małecki, O zdaniach Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, Rozprawy i Sprowadzania Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności 1874 , t. 1, s. 1-20. (link)

1875

41. Antoni Małecki, Klasztory i zakony w Polsce w obrębie wieków średnich, Przewodnik Naukowy i Literacki 1875, s. 489-512, 585-612 i 777-803. (link) (link) (link)
42. Antoni Małecki, Kościelne stosunki w pierwotnej Polsce, Przewodnik Naukowy i Literacki 1875, s. 297-318 i 393-412. (link) (link)
43. Antoni Małecki, Rozgląd w dziejach i polityce pierwotnéj Polski, Przewodnik Naukowy i Literacki, 1875 s. 969-1004 i 1065-1101. (link) (link)
44. Antoni Małecki, Rozgląd w dziejach wewnętrznych pierwotnej Polski, Przewodnik Naukowy i Literacki, 1875 s. 193-225. (link)
45. Antoni Małecki, Wewnętrzny ustrój w pierwotnej Polsce, Przewodnik Naukowy i Literacki 1875, s. 1-18, 97-112. (link) (link)

1876

46. Antoni Małecki, Testament Bolesława Krzywoustego, Przewodnik Naukowy i Literacki 1876, s. 1-33. (link)

1878

47. Antoni Małecki, W. Kętrzyński, X. Liske, Przedmowa, Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski, t. 3, nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów 1878, s. V-VIII. (link)
48. Antoni Małecki, Polowanie. Rapsod myśliwski. Łowiec 1878 nr 9, s. 133-138. (link)

1879

49. Antoni Małecki, Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego. Lwów 1879, t. 1 ss. XII, 490.
Antoni Małecki, Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego. Lwów 1879, t. 2, ss. 546. (link)

1880

50. Juliusz Słowacki, Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, Lwów 1880, t.1, ss. VII, 365.
Juliusz Słowacki. Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, Lwów 1880, t.2, ss. 389.
Juliusz Słowacki. Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, Lwów 1880, t.3, ss. 332.
Juliusz Słowacki, Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, Lwów 1880, t. 4, ss. 314. (link)

1881

51. Antoni Małecki, Juliusz Słowacki. Jego życie i działa w stósunku do współczesnéj epoki, wyd. 2 poprawione i pomnożone, t. 1 ss. XII, 305. (link)
Antoni Małecki, Juliusz Słowacki. Jego życie i działa w stósunku do współczesnéj epoki, wyd. 2 poprawione i pomnożone, t. 2, ss. 347. (link)
Antoni Małecki, Juliusz Słowacki. Jego życie i działa w stósunku do współczesnéj epoki, wyd. 2 poprawione i pomnożone,t. 3, ss. 286.
52. Antoni Małecki, Filomaci w Wilnie 1805-1808. Dla Zagrzebia. Album Koła Literackiego we Lwowie. Lwów 1881, s. 25-34. (link)
53. Antoni Małecki, Testament Bolesława Krzywoustego. Kwartalnik Historyczny 1881 t. 9, s. 79-90.

1882

54. Antoni Małecki, Instrukcya dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i połączonego z nim Muzeum Lubomirskich. Lwów 1882, ss. 41.

1884

55. Antoni Małecki, Jana Kochanowskiego młodość. Rzecz czytana na publicznem posiedzeniu Akademii Umiejętności d. 28 maja 1884 roku, Kraków 1884, ss. 44.
56. Antoni Małecki, W. Kętrzyński, X. Liske, Przedmowa, Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski, t. 4, nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów 1884, s. III-VIII. (link)

1885

57. Juliusz Słowacki, Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, wyd 2 pomnożone, t. 1, Lwów 1885, ss. 442.
Juliusz Słowacki, Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, wyd 2 pomnożone, t. 2, Lwów 1885, ss. 327.
Juliusz Słowacki, Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, wyd. 2 pomnożone, t. 3, Lwów 1885, ss. 350. (link)
Juliusz Słowacki, Pisma. Chronologicznym porządkiem do druku ułożonego przez Dr. Antoniego Małeckiego, wyd. 2 pomnożone, t. 4, Lwów 1885, ss. 265. (link)
58. Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego staraniem A. Małeckiego, wyd. 2 znacznie pomnożone, Lwów 1885, t. 1, ss. 271.
Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego staraniem A. Małeckiego, wyd. 2 znacznie pomnożone, Lwów 1885, t. 2, ss. 418.
Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego staraniem A. Małeckiego, wyd. 2 znacznie pomnożone, Lwów 1885, t. 3, ss. 426.
59. Antoni Małecki, Uwagi do Uchwały Komitetu wyznaczonego przez pełne posiedzenie Akademii Umiejętności dla ustalenia pisowni polskiej. Lwów 1885, ss. 2.

1886

60. Antoni Małecki, Miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Tygodnik Ilustrowany 1886, t. 1, s. 102, 116-117, 131-132.

1887

61. Antoni Małecki, Kiedy powstał memoriał Ostroga? Kwartalnik Historyczny 1887 t. 1, s. 385-404. (link)

1889

62. Antoni Małecki, Franciszek Mickiewicz. Świat 1889. Dodatek nadzwyczajny do nr. 20 z 15. X. s. I-II.

1890

63. Antoni Małecki, Studya heraldyczne, Lwów 1890, t. 1, ss. 351.
Antoni Małecki, Studya heraldyczne, Lwów 1890, t. 2, ss. 399.

1893

64. Antoni Małecki, Grzywny karne w dawnej Polsce i najdawniejsza nasza grzywna mennicza. Kwartalniki Historyczny 1893, t. 7, s. 214-239.

1894

65. Antoni Małecki, Kronika Baszka, czyli tzw. Wielkopolska Kronika,Lwów 1894, ss. 23.
66. Antoni Małecki, Ludność wolna w Księdze henrykowskiej, Lwów 1894, ss. 33.
67. Antoni Małecki, Studium nad bullą Inocentego II z roku 1136 wydaną dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Rocznik Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1894, t. 20, s. 373-423. (link)

1896

68. Antoni Małecki, Z dziejów i literatury. Pisma pomniejsze, Lwów 1896, ss. VI, 370.

1897

69. Antoni Małecki, Z przeszłości dziejowej. Pomniejsze pisma, Kraków 1897, t. 1, ss. 276.
Antoni Małecki, Z przeszłości dziejowej. Pomniejsze pisma, Kraków 1897, t. 2, ss. 265.
70. Antoni Małecki, Lechici w świecie historycznej krytyki. Lwów 1897, ss. 276.
71. Antoni Małecki, Grochowy wieniec, czyli Mazury w Krakowskiem. Komedia w 4 aktach. Wyd. 2 przerobione. Lwów ss. 169.

1898

72. Antoni Małecki, Znaczenie unii horodelskiej w r. 1413 z punktu widzenia heraldycznego. Kwartalniki Historyczny 1898 t. 12 s. 751-762.

1899

73. Antoni Małecki, Mowa wygłoszona na obchodzie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Rok Mickiewiczowski. Księga Pamiątkowa… . Lwów 1899, cz.2, s. 35-39.

1901

74. Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epok. Wydanie trzecie poprawne i pomnożone. Lwów 1901 t. 1-3 ; t. 1 ss. XII, 283, 1 ilustracja (Podobizna poety); t. 2, ss. 332, 1 podobizna autografu poety; t. 3 ss. 308, 1 portret poety.

1904

75. Antoni Małecki, W kwestii fałszerstwa dokumentów, Lwów 1904, ss. 86.
76. Antoni Małecki, Sejmik gospodarki w roku 1730. Myśl. Księga zbiorowa wydana staraniem Redakcji „Ogniwa”. Warszawa 1904, s. 326-334.

1907

77. Antoni Małecki, Lechici w świecie historycznej krytyk, Wydanie drugie przejrzane. Lwów 1907, ss. 264.

1919

78. Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. Wydanie czwarte (powtórzenie trzeciego). Lwów 1919, t. 1-3.

1979

79. Antoni Małecki, Od antyku do romantyzmu, Warszawa-Kraków 1979, s. 432-443.

2014

80. Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych, zebrał Antoni Małecki, reprint, Piła 2014, ss. .

2017

81. Antoni Małecki, Lechici w świetle historycznej krytyki, wstęp Jakub Linetty, Oświęcim 2017, ss. 208.